Integritetspolicy

1. Dataskydd i korthet

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsdeklaration som anges under denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar operatörens kontaktuppgifter i avsnittet "Information om den registeransvarige" i denna sekretesspolicy.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan t.ex. vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Det rör sig i första hand om tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls utan fel. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan när som helst kontakta oss om du har ytterligare frågor om dataskydd.

Analysverktyg och verktyg från tredjepartsleverantörer

När du besöker denna webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta sker huvudsakligen med så kallade analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande sekretesspolicy.

2 Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Skydd av personuppgifter

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna sekretesspolicy.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan vara föremål för säkerhetsproblem. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om det ansvariga organet

Den personuppgiftsansvarige för databehandlingen på denna webbplats är

SAS TOWNHOUSE TROUVILLE - Appart'Hotel & Studios
6, Rue du Chancelier
14360 Trouville-sur-Mer
Normandie - Frankrike

Telefon: +33 6 38 21 51 22
E-post: booking@townhousetrouville.fr

Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser, etc.).

Lagringstid

Om inte en mer specifik lagringsperiod har angetts i denna integritetspolicy, kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills syftet med databehandlingen inte längre gäller. Om du gör gällande en berättigad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling, kommer dina uppgifter att raderas om vi inte har andra lagligt tillåtna skäl att lagra dina personuppgifter (t.ex. lagringstider enligt skatte- eller handelslagstiftning); i det senare fallet kommer radering att ske efter att dessa skäl inte längre gäller.

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandling på denna webbplats

Om du har samtyckt till databehandling behandlar vi dina personuppgifter på grundval av artikel 6.1 a i GDPR eller artikel 9.2 a i GDPR, i den mån särskilda kategorier av uppgifter behandlas i enlighet med artikel 9.1 i GDPR. I händelse av uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredjeländer utförs databehandling också på grundval av art. 49 para. 1 lit. a GDPR. Om du har samtyckt till lagring av cookies eller åtkomst till information i din slutenhet (t.ex. via enhetens fingeravtryck), utförs databehandlingen också på grundval av § 25 (1) TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. Om dina uppgifter krävs för att uppfylla ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalets ingående, behandlar vi dina uppgifter på grundval av artikel 6.1 b i GDPR. Dessutom behandlar vi dina uppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse på grundval av artikel 6.1 c i GDPR. Databehandling kan också utföras på grundval av vårt legitima intresse i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Information om de relevanta rättsliga grunderna i varje enskilt fall ges i följande stycken i denna sekretesspolicy.

Mottagare av personuppgifter

Som en del av vår affärsverksamhet samarbetar vi med olika externa organisationer. I vissa fall är det också nödvändigt att överföra personuppgifter till dessa externa organisationer. Vi lämnar endast ut personuppgifter till externa organ om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal, om vi är skyldiga att göra det enligt lag (t.ex. att lämna ut uppgifter till skattemyndigheter), om vi har ett berättigat intresse av överföringen enligt artikel 6.1 lit. f GDPR eller om en annan rättslig grund tillåter överföringen av uppgifter. Vid användning av personuppgiftsbiträden vidarebefordrar vi endast våra kunders personuppgifter på grundval av ett giltigt avtal om orderbehandling. Vid gemensam bearbetning ingås ett avtal om gemensam bearbetning.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Lagligheten i den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall och mot direktmarknadsföring (art. 21 GDPR)

OM BEHANDLINGEN AV UPPGIFTERNA GRUNDAR SIG PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SÄRSKILDA SITUATION; DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING SOM BASERAS PÅ DESSA BESTÄMMELSER. RESPEKTIVE RÄTTSLIG GRUND SOM BEHANDLINGEN BASERAS PÅ FINNS I DENNA INTEGRITETSPOLICY. OM DU INVÄNDER KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER OM VI INTE KAN VISA TVINGANDE BERÄTTIGADE SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL ATT FASTSTÄLLA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.1 GDPR).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING I DEN UTSTRÄCKNING DEN ÄR RELATERAD TILL SÅDAN DIREKT MARKNADSFÖRING. OM DU INVÄNDER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER DÄREFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21.2 GDPR).

Rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av överträdelser av GDPR har registrerade rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin stadigvarande bostad, arbetsplats eller plats för den påstådda överträdelsen. Rätten att lämna in ett klagomål påverkar inte andra administrativa eller rättsliga rättsmedel.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett allmänt använt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt genomförbart.

Information, korrigering och radering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om nödvändigt, rätt till korrigering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan när som helst kontakta oss för att göra detta. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

 • Om du bestrider riktigheten i dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi i allmänhet tid för att kontrollera detta. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under den tid som granskningen pågår.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter var/är olaglig kan du begära begränsning av databehandlingen istället för radering.
 • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter istället för att de raderas.
 • Om du har lämnat in en invändning i enlighet med artikel 21.1 i GDPR måste en avvägning göras mellan dina och våra intressen. Så länge det ännu inte är fastställt vems intressen som väger tyngst har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - förutom lagring - endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som rör viktiga allmänna intressen i Europeiska unionen eller i en medlemsstat.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du känner igen en krypterad anslutning på att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och på låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

3. Datainsamling på denna webbplats

Kakor

Våra webbsidor använder så kallade "cookies". Cookies är små datapaket och orsakar ingen skada på din slutenhet. De lagras på din enhet antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies lagras på din enhet tills du själv raderar dem eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

Cookies kan härröra från oss (förstapartscookies) eller från tredjepartsföretag (så kallade tredjepartscookies). Tredjepartscookies gör det möjligt att integrera vissa tjänster från tredjepartsföretag på webbplatser (t.ex. cookies för bearbetning av betaltjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga, eftersom vissa funktioner på webbplatsen inte skulle fungera utan dem (t.ex. varukorgsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies kan användas för att analysera användarnas beteende eller för reklamändamål.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen, för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (t.ex. för varukorgsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpublik) (nödvändiga cookies) lagras på grundval av artikel 6 para. 1 lit. f GDPR, såvida ingen annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra nödvändiga cookies för ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. Om samtycke till lagring av cookies och jämförbar igenkänningsteknik har begärts, utförs behandlingen uteslutande på grundval av detta samtycke (art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG); samtycke kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Du kan ta reda på vilka cookies och tjänster som används på denna webbplats i denna sekretesspolicy.

Samtycke med Usercentrics

Denna webbplats använder Usercentrics samtyckesteknik för att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies på din slutenhet eller till användning av vissa tekniker och för att dokumentera dessa i enlighet med dataskyddsbestämmelserna. Leverantören av denna teknik är Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Tyskland, webbplats: https://usercentrics.com/de/ (nedan kallad "Usercentrics").

När du besöker vår webbplats överförs följande personuppgifter till Usercentrics:

 • Ditt/dina samtycke(n) eller återkallande av ditt/dina samtycke(n)
 • Din IP-adress
 • Information om din webbläsare
 • Information om din slutenhet
 • Tidpunkt för ditt besök på webbplatsen

Dessutom lagrar Usercentrics en cookie i din webbläsare för att kunna tilldela de samtycken som du har gett eller återkalla dem. De uppgifter som samlas in på detta sätt lagras tills du ber oss att ta bort dem, själv tar bort Usercentrics cookie eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller. Obligatoriska lagstadgade lagringsskyldigheter förblir opåverkade.

Usercentrics banner på denna webbplats har konfigurerats med hjälp av eRecht24. Du kan se detta genom att eRecht24-logotypen visas i bannern. För att visa eRecht24-logotypen i bannern upprättas en anslutning till eRecht24:s bildserver. IP-adressen överförs också, men lagras endast i anonymiserad form i serverloggarna. eRecht24-bildservern är placerad i Tyskland med en tysk leverantör. Själva bannern tillhandahålls uteslutande av Usercentrics.

Usercentrics används för att inhämta det samtycke som krävs enligt lag för användning av viss teknik. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 lit. c i GDPR.

Serverns loggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är

 • Typ av webbläsare och webbläsarversion
 • Operativsystem som används
 • Hänvisande URL
 • Värdnamn för åtkomstdatorn
 • Tidpunkt för serverförfrågan
 • IP-adress

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Dessa uppgifter samlas in på grundval av art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats - serverloggfilerna måste registreras för detta ändamål.

Kontaktformulär

Om du skickar oss förfrågningar via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du anger där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och i händelse av uppföljningsfrågor. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6.1 b i GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalets ingående. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a GDPR) om detta har begärts; samtycket kan återkallas när som helst.

Vi lagrar de uppgifter som du lämnar i kontaktformuläret tills du begär att de ska raderas, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med lagringen inte längre är aktuellt (t.ex. efter att din begäran har uppfyllts). Obligatoriska lagbestämmelser - i synnerhet lagringstider - förblir opåverkade.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och bearbetas av oss i syfte att behandla din förfrågan. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6.1 b i GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalets ingående. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a GDPR) om detta har begärts; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagringen inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - i synnerhet lagstadgade lagringstider - förblir opåverkade.

4. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantör är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera beteendet hos webbplatsens besökare. I samband med detta får webbplatsoperatören olika användningsdata, t.ex. sidvisningar, besökets längd, använda operativsystem och användarens ursprung. Dessa uppgifter tilldelas användarens slutenhet. De kopplas inte till ett användar-ID.

Vi kan också använda Google Analytics för att bland annat registrera dina mus- och scrollrörelser och klick. Google Analytics använder också olika modelleringsmetoder för att komplettera de registrerade dataposterna och använder maskininlärningstekniker för dataanalys.

Google Analytics använder teknik som gör det möjligt att känna igen användaren i syfte att analysera användarbeteendet (t.ex. cookies eller fingeravtryck på enheten). Den information som Google samlar in om användningen av denna webbplats överförs i allmänhet till en Google-server i USA och lagras där.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Företaget är certifierat i enlighet med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Plugin för webbläsare

Du kan förhindra att Google samlar in och bearbetar dina uppgifter genom att ladda ner och installera det webbläsarinsticksprogram som finns tillgängligt på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata hittar du i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

5. Plugins och verktyg

Google Fonts (lokal hosting)

Denna webbplats använder så kallade Google Fonts, som tillhandahålls av Google, för standardiserad visning av teckensnitt. Google-teckensnitten installeras lokalt. Det finns ingen anslutning till Googles servrar.

Mer information om Google Fonts finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.